۱۱ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 426

مساحت: ۳۵۰ متر مربع امتیازات : دارای…

۱۱ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 397 جنوبی

مساحت: ۴۱۰ متر مربع امتیازات: دارای سند…

۱۱ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 200

مساحت : ۴۸۷ متر مربع امتیازات :…

۱۱ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 461 شمالی

مساحت: ۳۵۰ متر مربع امتیازات : سند…

۱۱ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 306

مساحت : ۴۰۰ متر مربع امتیازات :…

۱۱ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 413

مساحت: ۳۵۰ متر مربع امتیازات: دارای سند…

۱۱ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 403

قطعه : ۴۰۳ مساحت: ۳۵۰ متر مربع…

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.