۱۲ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 395

مساحت: ۴۰۰ متر مربع امتیازات : دارای…

۱۲ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 251

مساحت : ۴۰۰ متر مربع امتیازات: دارای…

۱۲ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 323

مساحت : ۴۰۰ متر مربع امتیازات :…

۱۲ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 101

مساحت: ۳۶۴ متر مربع امتیازات: دارای سند…

۱۱ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 44

مساحت: 400 متر مربع شمالی امتیازات :جواز…

۱۱ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 207

مساحت : ۴۰۰ متر مربع امتیازات :…

۱۱ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 328

مساحت: ۳۵۰ متر مربع امتیازات : دارای…

۱۱ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 181

مساحت: ۴۰۰ متر مربع شمالی امتیازات :…

۱۱ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 443

مساحت: ۳۵۰ متر مربع شمالی امتیازات: دارای…

۱۱ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه 264

مساحت: ۳۵۰ متر مربع امتیازات : دارای…

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.