۱۴ شهریور, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه ۶۵ شمالی

مساحت: ۴۰۰ متر مربع امتیازات: دارای سند…

۱ شهریور, ۱۴۰۰

زمین با کاربری مسکونی

زمین با کاربری مسکونی به مساحت ۱۵۳۶…

۱ خرداد, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه ۲۵۹ شمالی

مساحت: ۴۴۹ متر مربع امتیازات : دارای…

۱ خرداد, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه ۴۴

مساحت: ۴۰۰ متر مربع امتیازات: دارای سند…

۱ خرداد, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه۴۳

مساحت: ۴۰۰ متر مربع امتیازات: دارای سند…

۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه ۱۵۷

امتیازات: سند تکبرگ با کاربری مسکونی و…

۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه ۱۱۵

امتیازات : دارای سند تکبرگ با کاربری…

۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه ۲۴۲

امتیازات دارای سند تکبرگ با کاربری مسکونی…

۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰

زمین مسکونی قطعه ۱۲۶

امتیازات : دارای سند تکبرگ با کاربری…

۳۰ فروردین, ۱۴۰۰

زمین مسکونی با سند تک برگ

۱۱۶۰ زمین با سند تکبرگ و کاربری…

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.