تماس با ما:

09125350146

1 خرداد, 1400

زمین مسکونی قطعه ۲۵۹ شمالی

مساحت: ۴۴۹ متر مربع امتیازات : دارای…

1 خرداد, 1400

زمین مسکونی قطعه ۴۴

مساحت: ۴۰۰ متر مربع امتیازات: دارای سند…

1 خرداد, 1400

زمین مسکونی قطعه۴۳

مساحت: ۴۰۰ متر مربع امتیازات: دارای سند…

18 اردیبهشت, 1400

زمین مسکونی قطعه ۱۵۷

امتیازات: سند تکبرگ با کاربری مسکونی و…

18 اردیبهشت, 1400

زمین مسکونی قطعه ۱۱۵

امتیازات : دارای سند تکبرگ با کاربری…

18 اردیبهشت, 1400

زمین مسکونی قطعه ۲۴۲

امتیازات دارای سند تکبرگ با کاربری مسکونی…

18 اردیبهشت, 1400

زمین مسکونی قطعه ۱۲۶

امتیازات : دارای سند تکبرگ با کاربری…

12 فروردین, 1400

زمین مسکونی قطعه 395

مساحت: ۴۰۰ متر مربع امتیازات : دارای…

12 فروردین, 1400

زمین مسکونی قطعه 251

مساحت : ۴۰۰ متر مربع امتیازات: دارای…

12 فروردین, 1400

زمین مسکونی قطعه 323

مساحت : ۴۰۰ متر مربع امتیازات :…

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.