تماس با ما:

09125350146

18 اردیبهشت, 1400

زمین مسکونی قطعه ۱۵۷

امتیازات: سند تکبرگ با کاربری مسکونی و…

18 اردیبهشت, 1400

زمین مسکونی قطعه ۱۱۵

امتیازات : دارای سند تکبرگ با کاربری…

18 اردیبهشت, 1400

زمین مسکونی قطعه ۲۴۲

امتیازات دارای سند تکبرگ با کاربری مسکونی…

18 اردیبهشت, 1400

زمین مسکونی قطعه ۱۲۶

امتیازات : دارای سند تکبرگ با کاربری…

30 فروردین, 1400

زمین مسکونی با سند تک برگ

۱۱۶۰ زمین با سند تکبرگ و کاربری…

12 فروردین, 1400

زمین مسکونی قطعه 395

مساحت: ۴۰۰ متر مربع امتیازات : دارای…

12 فروردین, 1400

زمین مسکونی قطعه 251

مساحت : ۴۰۰ متر مربع امتیازات: دارای…

12 فروردین, 1400

زمین مسکونی قطعه 323

مساحت : ۴۰۰ متر مربع امتیازات :…

12 فروردین, 1400

زمین مسکونی قطعه 101

مساحت: ۳۶۴ متر مربع امتیازات: دارای سند…

11 فروردین, 1400

زمین مسکونی قطعه 44

مساحت: 400 متر مربع شمالی امتیازات :جواز…

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.